Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices Burundi Hope Reply To: Burundi Hope

#1494

Baramanutse barundana mu gisagara kubera ba se na ba sewabo,bari baramenyereye kurya ivyo abo hejuru muri Rural,Muramvya,Bubanza,Cibitoke,…n’ahandi babiriye akuya,baja ngaho barasuma ngo biyugarireko nka nyamugegena ivyo bazorya mukurindira ko bafata igihugu,maze abandi bata akazi ngo bagiye kuba abategetsi mu minsi mike,none batanguye kuboroga ngo inzara inzara kubera abahora bamanukana ibintu baragabanutse kubera akajagari izo mujeri zateje,naho bobimanukana ari vyinshi,mujeri ntizoronka amafaranga zibigura kuko zikuye mubuzi.

Criminal Paul Kagame