Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices Burundi Hope Reply To: Burundi Hope

#27127

Abaganga bubu barateye agahinda.aha nikwivuriro ryimuhanga ryababikira.aho abagwayi batonze aribeshi kandi baremvye.igitangaje.umubikira avuze ATI uwutagira umucanwa natahe.kandi atabipimo bagiriwe.Ubu numuganga biganira ingwara.barigiriye ngobagiye kunwa amata kuwapfuye.ngonimundindire ngarutse.turasavye abajewe amagara yabantu koboza rabagendura uko ibitaro namavuriro bikora.ntibishinge kwicara mubiro kandi amagara yabantu ariko ahungabana.

Criminal Paul Kagame