Paul Kagame News Forums Rwanda and Burundi Voices Burundi Hope Reply To: Burundi Hope

#27146

Iyo wikoreye impyisi birangira yakuriye. Seth Sendashonga (1951–1998), ntacyo atakoreye FPR kumwihariko Paul Kagame. Mugihe cyi nambara ya RPF/RPA niwe yamuguriraga imyenda cyane cyane ama koti/suits akanamuha aho aruhukira mugihe yabaga anyuze i Nairobi. Ariko tuzi twese icyo yamuhembye ‪Urupfu‬…..
mu photo iri hasi murabona Kagame alias Pilato yambaye imwe murizo suit za Sendashonga yabaga yamuguriye.

Criminal Paul Kagame